I-MEL-DA

‘Ga en geef het beste van jezelf’.

Imelda is een buurtschool, een Nederlandstalige school met een multiculturele populatie in een meertalige context. We zijn een katholieke dialoogschool, die openstaat voor alle kinderen zonder onderscheid van nationaliteit, taal, cultuur of godsdienst.

Binnen deze meertalige context hebben we taalvaardigheidsonderwijs in de focus geplaatst, zodat kinderen de juiste vaardigheden verwerven om een succesvolle carrière in het Nederlandstalige onderwijs uit te bouwen. De thuistaal is voor ons ook waardevol. We zoeken naar een wisselwerking tussen de thuistaal en het Nederlands, waarbij ouderbetrokkenheid essentieel is.

Nieuws

Sinterklaas op Imelda!

Dit jaar kwam Sint niet live naar school! Gelukkig stuurde hij wel zijn pieten die de zakken verstopten in de school! De Sint stuurde ons wel een lief videofilmpje en beloofde volgend jaar terug live naar onze school te komen! [nggallery id=149]  

read more

Verkeer op school

Omdat we vorig schooljaar gewerkt hebt aan verkeers- en mobiliteitseducatie op school, heeft onze school een  zilveren medaille Verkeer op School en beloningen gekregen. Zo tonen we graag aan dat we een verkeersactieve school zijn! proficiat aan de werkgroep verkeer...

read more

herfstvakantie verlengd tot 15/11

Beste ouders, Zoals u wellicht al in de media heeft gelezen, is de herfstvakantie verlengd tot 15/11. We verwachten uw kind terug op school maandag 16/11.

read more

Beste ouders, Wij publiceren hieronder nogmaals de brieven die we al meegaven met jullie kinderen in verband met de nieuwe Covid-19 maatregelen: brief-NL-ouders-26-oktober-2020 brief ENG ouders 26 oktober 2020 brief FR ouders 26 oktober 2020 We wensen er u ook nog...

read more

De leerlingenraad 2020 – 2021

  Deze jongens en meisjes zullen hun best doen om van de school een leuke plek voor iedereen te maken. Zij werden verkozen door hun klasgenoten. Proficiat!

read more

Speelstraat 2020

Yess vrijdag 18/9 was het weer autoloze straatdag! 1 straat volledig voor ons afgesloten en waar we konden fietsen, springen, spelen en vooral genieten van plezier op de straat! Bedankt aan de werkgroep verkeer! 3 juffen die dit helemaal voor ons georganiseerd hadden!...

read more

Betekenisvol aanbod

Een betekenisvol aanbod creëren betekent dat de kinderen hun leefwereld binnenbrengen in de klas- en schoolwerking, en dat wij met hen uitzwermen naar de wereld. Door organisaties, musea, theaterhuizen, parken, erfgoed… in de omgeving te bezoeken, verruimen we hun leefwereld en versterken we hun verbondenheid met hun omgeving en de stad.

Inhoud op maat

Het beste van onszelf geven betekent voor ons ook dat we voor elk van onze leerlingen inhoud op maat aanbieden in de zone van hun naaste ontwikkeling. Daarom zetten we volop in op differentiatie met een 4-sporenbeleid, mét extra hulp en/of ondersteunende materialen. Om dit 4-sporenbeleid alle kansen te geven zetten we in op co-teaching. We werken vanuit het zorgcontinuüm en hechten veel belang aan een brede beeldvorming om de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart te brengen.

Breed aanbod en brede evaluatie

We willen dat onze leerlingen een breed aanbod krijgen, en breed geëvalueerd worden. Het aanbod richt zich tot het hoofd, maar eveneens en in even belangrijke mate tot het hart, de handen en de voeten.

  • Het hoofd leert lezen, schrijven en rekenen, oriënteert zich op de wereld en verwerft digitale geletterdheid en wijsheid.
  • Het hart spreken we aan om te groeien in sociale vaardigheden en
    leerlingen uit te dagen in creativiteit.
  • De handen kunnen tuinieren, koken, technisch handelen, elkaar helpen…
  • De voeten dragen ons tijdens de gezonde portie sport en ontspanning.

Ook in de evaluatie komen al deze aspecten aan bod. Het observeren van hart, hoofd, handen en voeten garandeert ons dat we zicht krijgen op het kind in zijn geheel. We kijken op verschillende momenten en op verschillende manieren naar onze leerlingen met bijzondere aandacht voor evolutie. Ook de leerlingen worden betrokken in dit evaluatieproces en we bespreken de evolutie tijdens kindcontacten.

Zelfstandigheid stimuleren

Onze aandacht voor hart, hoofd, handen en voeten geeft leerlingen sterke vleugels die ze na de basisschool kunnen uitslaan in de richting van hun talenten en interesses: ‘Ga en geef het beste van jezelf!’ Die zelfstandigheid stimuleren we eveneens door in te zetten op het ‘leren leren’ en het ‘leren plannen en bijsturen’ (vaak d.m.v. contractwerk).

Burgerschap en engagement vanuit een kritische blik

We maken onze leerlingen gevoelig voor solidariteit en diversiteit. We willen hen waarden als respect, eerlijkheid en gelijkwaardigheid bijbrengen. Door hen een eigen mening te laten vormen en deze geweldloos te uiten stimuleren we hen tot een engagement en actief burgerschap vanuit een kritische blik. Wie zaken in vraag durft te stellen, werkt aan vooruitgang en verandering in de wereld van morgen. We willen dat ze nieuwsgierig zijn en de actualiteit volgen, maar ook dat ze de informatie die hen bereikt via verschillende media in vraag stellen. We leren hen eveneens dat hun bijdrage aan een milieuvriendelijke omgeving het verschil maakt.

Positief Schoolklimaat

Niets van het bovenstaande kan succesvol zijn zonder een positief schoolklimaat waar we geloven in kinderen. Zoals in elke goed functionerende korf gaan we voor duidelijke afspraken die we visualiseren en samen bewaken. Goede relaties dragen bij aan een positief klimaat: tussen leerlingen en leerlingen, leerlingen en leerkrachten, leerkrachten onderling,… Ouders beschouwen we als volwaardige partners, die we zo laagdrempelig mogelijk mede-eigenaar maken van het schoolse ontwikkelingstraject van hun kinderen. We werken vanuit de methodiek van het ‘geweldloos verzet’, omdat we ervan overtuigd zijn dat problemen duurzamer opgelost worden op een niet-agressieve manier die alle betrokkenen in hun waarde laat.